Menu podstrona

Regulamin

Klubu Fotograficznego
Fotoklub Serock

przy Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku

 

I.Klub Fotograficzny Fotoklub Serock, zwany dalej Fotoklubem Serock, działa przy Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku na rzecz popularyzacji fotografii. Realizuje swoje cele w szczególności poprzez organizowanie i udział
w dyskusjach, wykładach, seminariach, wymianie doświadczeń, warsztatach, zajęciach praktycznych, wystawach, plenerach i konkursach, których tematem jest fotografia i pokrewne formy artystycznego wyrazu.

 

II.Członkiem Fotoklubu Serock może zostać osoba, która:

1.Ukończyła kurs fotografii przy Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku
lub przedstawiła obecnym na spotkaniu członkom Klubu wybór od dziesięciu do piętnastu prac własnego autorstwa, powiększonych na papierze o minimalnym wymiarze 15x20 cm, celem oceny połączonej z dyskusją. Jednocześnie zyskała aprobatę członków, zwykłą większością głosów wyrażoną w głosowaniu rozstrzygającym o przyjęciu nowego członka.

2.Zna i akceptuje regulamin Fotoklubu Serock.

 

III.Członek Fotoklubu Serock ma obowiązek:

1.Aktywnie uczestniczyć w przedsięwzięciach klubu.

2.Raz w roku przedstawić projekt i wykonać indywidualną wystawę składającą się
z co najmniej 5 prac.

3.Przestrzegać zapisów „Regulaminu warunków uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku”.

4.Wypełnić w dniu przyjęcia ankietę rekrutacyjną oraz zapoznać się z regulaminem.

 

IV.Członek Fotoklubu Serock może zrezygnować z członkostwa, informując o swojej decyzji pozostałych członków Klubu.

 

V.W zajęciach organizowanych przez Fotoklub Serock poza członkami Klubu mogą brać udział każdorazowo inne osoby zwane dalej uczestnikami zajęć.

 

VI.Uczestnikiem zajęć fotograficznych organizowanych przez Fotoklub Serock może być każda osoba akceptująca i wypełniająca zapisy „Regulaminu warunków uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Centrum Kultury
i Czytelnictwa w Serocku”.