Główna treść strony Historia

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Serock rozpoczęła działalność w 1949 roku - według zapisu w księgach inwentarzowych. Organizatorami były ówczesne władze lokalne. W sieci bibliotecznej działało kilka placówek m. in. w Jadwisinie, Borowej Górze, Woli Kiełpińskiej i w Dębem oraz kilka punktów bibliotecznych, udostępniających księgozbiory na zasadzie wolontariatu. W dniu 10 czerwca 1992 roku Rada Miasta i Gminy w Serocku utworzyła Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Serock jako samorządową instytucję kultury. Od tego momentu utrwaliła się : Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Serocku, Filia Biblioteczna w Jadwisinie i Filia biblioteczna w Woli Kiełpińskiej.  Od dnia 1 stycznia 2015 roku Biblioteka Publiczna w Serocku zostaję połączona z Ośrodkiem Kultury w Serocku. Powstało Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku, w skład któredo wchodzi Biblioteka Publiczna w Serocku oraz Filia Biblioteczna w Jadwisinie.  W Księgozbiorach tych placówek bibliotecznych znajduje się łącznie 25 600 woluminów. W czytelniach można korzystać z encyklopedii,  słowników i leksykonów specjalistycznych z wszystkich dziedzin wiedzy - ponad 1000 woluminów. Dostępne są również gazety codzienne i czasopisma. Księgozbiory są na bieżąco uzupełniane o nowości wydawnicze, każdego roku około 1300 woluminów. Biblioteka organizuje również spotkania z pisarzami, spektakle teatrów edukacyjnych i prelekcje historyczne o charakterze rocznicowym. W dwóch placówkach bibliotecznych jest też udostępniany nieodpłatnie Internet - razem 4 stanowiska komputerowe - z możliwością wydruku i kserowania za odpłatnością. W sprzedaży są publikacje, populatyzujące historię i tradycje środowiska lokalnego.

 

Rys historyczny

Rys historyczny. (Zaczerpnięty z Informatora Gminy Serock - Serocki miejscownik Odcinek 38 - "Tułaczy los biblioteki" - by S. Jakubczak).
   
Historia bibliotek publicznych w Serocku ma ponad 100 lat. W dniu 24 września 1909r. Franciszek Sikorski uruchomił w swoim domu pierwszą bibliotekę i czytelnię, a kilkanaście lat później pierwszą w mieście księgarnię. W podobnym czasie, to jest 26 października 1911 została utworzona biblioteka i czytelnia książek żydowskich, która była prowadzona przez Ruchla Kuperszteina.
   
 Z różnych relacji wiadomo, że w okresie międzywojennym działała miejska biblioteka publiczna, w której pracowali najpierw Bogumił Bielecki, a po nim Jan Małkiewicz. W rejestrach strat wojennych nie ma jednak o niej wzmianki, podobnie jak o bibliotece szkolnej. Odnotowano natomiast, że została zniszczona Biblioteka Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej licząca w 1939r. 2020 tomów oraz prywatna biblioteka księdza Franciszka Kuligowskiego, licząca 6000 tomów. Tę ostatnią zniszczyli jednak nie Niemcy, ale żołnierze sowieccy, którzy zajmowali plebanię od września 1944 do stycznia 1945 r. Biblioteka mieściła się przy ul. 3 Maja (obecnie Pułtuska), w tym samym budynku co siedziba Zarządu Miasta oraz Gminy Zegrze. Prowadził ją podobnie jak przed wojną Jan Małkiewicz, równocześnie radny Rady Miejskiej. Ważną rolę w powojennym rozwoju bibliotek w Serocku i gminie Zegrze odegrała Powiatowa Biblioteka w Pułtusku i jej kierownik Czesław Dubiejek, dostarczający wyposażenie i wywierający naciski na władze lokalne by zapewniły odpowiednie lokale i fundusze.
   
Doceniając znaczenie biblioteki w rozwoju edukacji oraz w walce z analfabetyzmem w styczniu 1949 r. rada powołała Komitet biblioteczny. W jego składzie znaleźli  się przedstawiciele ZNP, związków zawodowych oraz Związku Samopomocy Chłopskiej. Pierwszym kierownikiem biblioteki została Halina Przybyszewska. Była ona działaczką Ligi Kobiet i jako reprezentantka tej organizacji wchodziła np. w skład Miejskiego Komitetu Obchodów 150 rocznicy urodzin Adama Mickiewicza, obok przew. MRN Józefa Składnika, burmistrza Jana Samsona, kierownika szkoły Józefa Lickiego, sekretarza Miejskiego Komitetu PZPR Henryka Krzemińskiego, prezesa Związku S. Ch, Czesława Jarosińskiego oraz przedstawiciela ZMP Henryka Bobrowskiego. Budżet miasta na 1950 r. przewidywał sumę 62 000 zł, w tym wydatki celowe 38 000 na zakup książek, a na wynagrodzenie kierownika biblioteki 24 000.
Przez wiele lat problemem w funkcjonowaniu biblioteki był jednoosobowy personel. Łączenie pracy bibliotekarza z aktywną działalnością polityczną w partii lub radzie narodowej powodował, że mieszkańcy mieli problemy z korzystaniem z biblioteki. Dlatego przewodnicząca Rady Miejskiej Stefania Olbryś 9 listopada 1950 r. wydała pisemne polecenie kierownicze biblioteki, aby czytelnia miejska była czynna od godz. 8.00 rano do godz. 16.00 wieczorem, dodając surowo: " w tych godzina jest obywatelka obowiązana być tylko w bibliotece miejskiej". Podobnie bywało i w latach 70., kiedy czytelnicy często zastawali bibliotekę zamknięta.

W 1973 r. po utworzeniu gminy Serock, powstała biblioteka  miejsko – gminna, z połączenia biblioteki Miejskiej z Gromadzką Biblioteką Publiczną w Woli Kiełpińskiej, z 11 punktami bibliotecznymi. W tym czasie biblioteka miała swój lokal w nieistniejącym już domu przy ulicy Kościuszki 17, tuż przy rynku. Był to stary pożydowski budynek przeznaczony do rozbiórki, a lokal biblioteczny  miał zaledwie powierzchnię 35 m.

                                                    Opis: C:\Users\Biblioteka\Desktop\indeks.jpg

Nieistniejący już budynek na rogu ul. Kościuszki i ul. Rynek. Przez wiele lat działała w nim biblioteka.

Od 1 stycznia 1978 r. biblioteka stała się częścią Miejsko – Gminnego Ośrodka Propagandy i Kultury powołanego 10 października 1977 r.

Na początku lat 80. udało się przenieść bibliotekę do większego lokalu do tzw. Kamienicy Sajnogów i Zejdlerów. Nie był to najlepszy wybór gdyż pomieszczenie wymagało remontu, było bowiem zawilgocone, zagrzybione i odrapane. W drzwiach były szpary wymagające  uszczelnienia. W opinii radnych znalazł się wniosek, że niezależnie od potrzeby przeprowadzenia remontu konieczne jest przeniesienie biblioteki do innego lokalu, ze względu na ochronę księgozbioru.

                         Opis: C:\Users\Biblioteka\Desktop\kamienica.jpg

                                                                                      Siedziba Biblioteki do 1992r. (kamienica)

 W 1988 r. biblioteka była zamknięta przez 4 miesiące z powodu braku pracownika, zmalała nie tylko liczba wypożyczeń, ale również nastąpił spadek  liczby czytelników.  

Przeniesienie zostało zrealizowane dopiero w 1992 r. ale lokal w nowo wybudowanych bloku przy ulicy Pułtuskiej 27 nie był przystosowany do celów bibliotecznych, tylko do celów handlowo – usługowych, więc biblioteka nie miała małej czytelni. (…)

                              Opis: C:\Users\Biblioteka\Desktop\93C634F9-2183-A421-56EE-C6744E98EC88.jpg

                       ul. Pułtuska 27 ( na parterze w latach 21992 -1997 siedziba biblioteki)

Nienajlepsze warunki lokalowe wymagają jednak zaangażowania i pomysłowości pracowników, a tej nie brakuje wieloletnim pracownikom placówki.

                                Opis: C:\Users\Biblioteka\Desktop\kosciuszki 8a.jpg

                                         ul. Kościuszki 8a. siedziba Biblioteki od 1997 r. do 2015 r.

                                                                                                                                             Sławomir Jakubczak