Główna treść strony RODO

 

Klauzula obowiązku informacyjnego czytelnika od 25 maja 2018 roku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych RODO), Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku  informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1. Administratorem Pani/Pana danych  osobowych jest Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku – Biblioteka Publiczna z siedzibą przy ul. Kościuszki 15, (kod pocztowy: 05-140), zwana dalej Biblioteką.

2.  Biblioteka Publiczna  w  Serocku wyznaczyła  Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu 22 782-74-32  lub  adresem e-mail: bibliotekaserock@vp.pl.

3.Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w Bibliotece jest:  

 

  •  artykuł 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i  w  sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych RODO),
  • ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz. 539),
  • ustawa z dnia z dnia 29 czerwca 1995 r. r. o statystyce publicznej (Dz.U. Nr 88, poz. 439).

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Bibliotekę Publiczną w Serocku  na  podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e, f RODO w następującym celu:

  • rejestrowania  wypożyczeń  zbiorów  oraz  zapewnienia  ochrony  udostępnianych i wypożyczanych zbiorów;
  • prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki;
  • prowadzenia procesów windykacyjnych w przypadku nieuregulowania zobowiązań wobec Biblioteki;
  • realizacji ustawowych obowiązków i/lub zadań Biblioteki;
  • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym;
  • realizacji  prawnie  uzasadnionych  interesów  realizowanych  przez  Bibliotekę,  takich  jak zapewnienie  bezpieczeństwa  na  terenie  Biblioteki,  zgłaszanie  potencjalnych  czynów zabronionych lub zagrożeń bezpieczeństwa publicznego.

5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zarejestrowania i  obsługi  czytelnika. Celem skutecznego  odzyskania  materiałów  bibliotecznych  lub  ich równowartości niezbędny jest numer PESEL. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe korzystanie z zasobów bibliotecznych.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia   przetwarzania, a  także  prawo wniesienia sprzeciwu,  zażądania  zaprzestania przetwarzania  i  przenoszenia  danych, jak  również  prawo  do  cofnięcia  zgody  w  dowolnym momencie bez  wpływu  na  zgodność  z  prawem  przetwarzania,  którego  dokonano  na  podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do realizacji  celów  ustawowych,  zadań  i  obowiązków  Biblioteki  oraz  celów  statystycznych,  dla których są przetwarzane. W przypadku braku aktywności na koncie Czytelnika dłuższym niż 3 lata, dane osobowe zostaną usunięte z systemu.

8.  Ma Pani/Pan  prawo wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych   Osobowych,  gdy  uzna  Pani/Pan,  iż  przetwarzanie  danych  osobowych  Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO.

9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt. 4 Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom przetwarzającym dane osobowe na rzecz Biblioteki (tzw. procesorzy danych).

10. Przysługuje Pani/Panu prawo  do  uzyskania  kopii  swoich  danych osobowych,  które  można otrzymać poprzez złożenie takiej informacji na e-mail:bibliotekaserock@vp.pl. Dostęp do Pani/Pana danych będą mieli tylko upoważnieni pracownicy biblioteki w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.

12. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych i zażądanie ich usunięcia może nastąpić dopiero po uregulowaniu wszelkich zobowiązań Pani/Pana wobec  Biblioteki  (zwrot  wszystkich materiałów bibliotecznych lub/i opłaceniu kary ustawowej).

13. Udostępnione przez Panią/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.

14. Administrator  danych osobowych nie udostępnia Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.