Główna treść strony RODO

RODO - Przetwarzanie danych osobowych

KLAUZULA  INFORMACYJNA

SZANOWNI PAŃSTWO
Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, o zasadach przetwarzania danych osobowych w do realizacji zadań Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku, samorządowej instytucji kultury z siedzibą w Serocku, ul. Pułtuska 35, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock za numerem 3, na zasadach opisanych w tym Rozporządzeniu (art.9 ust.2 lit. h RODO). Administratorem Twoich danych osobowych (ADO ) jest CKiCz w Serocku reprezentowany przez Dyrektora. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych ( IOD ) w CKiCz w  Serocku e-mail: iodo[at]kultura.serock.pl

Podanie przez Ciebie danych osobowych  jest niezbędne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku (ul. Pułtuska 35), Bibliotece w Serocku (ul. Kościuszki 15) oraz jej fili w Jadwisinie (ul. Szkolna 46), zgodnie z wymogiem ustawowym w procesie wykonywanych obowiązków, świadczeń, realizacji umów z partnerami, dostawcami w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

W związku z przetwarzaniem danych w/w celach odbiorcami danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Centrum Kultury i  Czytelnictwa w serocku przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Masz  prawo dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich sprostowania. Każdorazowo podczas pozyskiwania danych osobowych zostaną Państwo poinformowani o celu, podstawie prawnej i okresie przetwarzania danych osobowych;

Gdy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

Odbiorcą danych osobowych może być Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku oraz Biblioteka lub inne podmioty, którym administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych;

Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także żądania przenoszenia danych, które realizowane będą na zasadach określnych w rozdziale III RODO;

Mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, który będzie mógł być zrealizowany na zasadach określonych w art. 21 RODO;

W trakcie przetwarzania danych osobowych żadne decyzje dotyczące Państwa nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone żadne profile, co oznacza, że nie będą podejmowane działania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO;

Jeśli stwierdzą Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

Powrót do topu strony